Publicatie van gegevens in verband met ANBI status
In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel j Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, worden hierna de volgende gegevens gepubliceerd:
• de contactgegevens en het RSIN nummer
• de doelstelling
• het beleidsplan
• de bestuurssamenstelling
• de namen van de bestuurders
• het beloningsbeleid
• het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiële verantwoording

Contactgegevens en RSIN nummer
Stichting Logegebouw Utrecht
Maliebaan 70-A
3581 CV Utrecht
e-mail secretaris@logegebouwutrecht.nl

RSIN nummer 804200956

Doelstelling van de stichting
In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt omschreven: “Het verwerven,het inrichten, het in stand houden, het exploiteren en het verhuren van een gebouw in de gemeente Utrecht ten behoeve van alle met de vrijmetselarij samenhangende instanties zonder winstoogmerk binnen de gemeente Utrecht.”

Vrij vertaald betekent dit dat de Stichting Logegebouw Utrecht zich tot doel een vast onderkomen te bieden aan verenigingen en gezelschappen met een maçonniek levensbeschouwelijk karakter  in de stad Utrecht.

Bestuur
Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd en wordt gevormd door:

  • E. Braak, voorzitter
  • C.F. van Driel van Wageningen, secretaris
  • D. van Gulik, penningmeester

Verslagen
Via de onderstaande knoppen zijn de diverse verslagen en plannen in te zien: het financieel jaarverslag, het activiteitenverslag en het beleidsplan.

Financieel overzicht Hoofdlijnen beleidsplan Jaarverslag op hoofdlijnen